กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางศรีกมล บุญเต็ม

ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร.0857520201

นางสุพรรณี กำลังหาร

นักวิชาการศึกษา

โทร.042199985

นางรุนณี มูลเมือง

ครู

โทร.042199985

นางสาวจินตนา ดอนหล้า

ครู

โทร.042199985

นางสาวสุธารัตน์ อินทจักร์

ครู

โทร.042199985

นางประภาพร ศรีสุวะ

ผู้ดูแลเด็ก

โทร.042199985

นางวาสนา พ่อสิงห์

ผู้ดูแลเด็ก

โทร.042199985

นางสาวกาบแก้ว ล่อนตรง

ผู้ดูแลเด็ก

โทร.042199985

นางพัชรียา พิมทา

ผู้ดูแลเด็ก

โทร.042199985

นางสาววราภรณ์ คำวงค์

คนงานทั่วไป

โทร.042199985

Scroll to Top