กองคลัง

นางดรุณี สุวรรณอำไพ

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.042199985

นางสาวสุดาพร ไชยปัญญา

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทร.042199985

นายสุรัตน์ จิตสงคราม

เจ้าพนักงานพัสดุ

โทร.042199985

นางสาวปภาวรินทร์ มูลเมือง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทร.042199985

นางสาวฟาริดา แสนสร้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร.042199985

นางสาวเบญจมาพร ไชยต้นเทือก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

โทร.042199985

Scroll to Top