คณะผู้บริหาร

นายบุญทัน ยศตระโคตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

โทร. 06 2543 5851

นายพุฒิพงศ์ มูลเมือง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

โทร. 09 3553 0652

นายบรรทม เหลาบัว

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

โทร. 08 0778 1642

นางสาวโสดา นวนแดง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

โทร. 08 9571 5716

Scroll to Top