สมาชิกสภา

นายทรงคิด พ่อตาแสง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

โทร.0960107385

นางสาวรัตนา คำวงษ์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

โทร.0856433148

นายการ หงสา

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

โทร.0934753981

นายบานทอง วงค์แก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ 3

โทร.0636211093

นายสังกัด คุยพร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ 4

โทร.0831493685

นายธวัช โคตรตา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ 5

โทร.0653178954

นายนาวา โคตรตา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ 6

โทร.0610847861

นายธง ขุนวงษา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ 7

โทร.0930847861

Scroll to Top