สำนักปลัด อบต.

นายคชนท์ ธน.ทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำปลัด

โทร.042199985

นางสาวอัญญารัตน์ บุตรคำชิต

นักวิเคระห์นโยบายและแผน

โทร.042199985

นางสาวสาริกา ทองคำ

นักทรัพยากรบุคคล

โทร.042199985

สิบเอก มาณะ พ่อสิงห์

นักพัฒนาชุมชน

โทร.042199985

พันจ่าเอก อานัส ทำดำ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร.042199985

นายณัฐพงศ์ พลสักขวา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร.042199985

นางสาวแก่นนภา ถึงคำภู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

โทร.042199985

นายศักดิ์ภิรมณ์ แสงวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร.042199985

นางสาวกชกร มูลเมือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

โทร.042199985

นางสาวอรุณรัตน์ เทพวงษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร.042199985

นายศักดิ์สยาม เขียวแก่

นักการภารโรง

โทร.042199985

นางบัวแถว แก่นจันทร์

คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

โทร.042199985

นายวิเนตร คำวงษ์

พนักงานขับรถยนต์

โทร.042199985

นายโกสินทร์ ปัดสาคำ

พนักงานดับเพลิง

โทร.042199985

นายวีระพงษ์ แก้วสอนดี

พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ

โทร.042199985

Scroll to Top