หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ร้อยตรี วัสดี เถาว์สอน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

โทร.0917387959

นายคชนท์ ธน.ทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.042199985

นายคชนท์ ธน.ทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

โทร.042199985

นางดรุณี สุวรรณอำไพ

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.042199985

โทร.042199985

นายแสงทอง แป้นประโคน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางศรีกมล บุญเต็ม

ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร.042199985

Scroll to Top