หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ร้อยตรี วัสดี เถาว์สอน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

โทร.09 1738 7959

นายคชนท์ ธน.ทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.09 3005 0064

นายคชนท์ ธน.ทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

โทร.09 3005 0064

นางดรุณี สุวรรณอำไพ

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.08 7229 4684

นายแสงทอง แป้นประโคน

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.08 1052 7692

นางศรีกมล บุญเต็ม

ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร.08 5752 0201

Scroll to Top