คณะผู้บริหาร

นายบุญทัน ยศตระโคตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

โทร. 042199985

นายพุฒิพงศ์ มูลเมือง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

โทร. 042199985

นายบรรทม เหลาบัว

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

โทร. 042199985

นางสาวโสดา นวนแดง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

โทร. 042199985

Scroll to Top