Home / รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน-ปี-2566

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ-อบต.หนองเทาใหญ่ประจำปีงบประมาณ2565

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน-2565-รอบ6เดือน

การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน-ประจำปีงบประมาณ2565