Home / สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

นายทรงคิด พ่อตาแสง
ประธานสภา อบต.
โทร.0960107385

นางสาวรัตนา คำวงษ์
รองประธานสภา อบต.
โทร.0856433148

นายการ หงสา
เลขานุการสภา อบต.
โทร.0942177343

นายบานทอง วงค์แก้ว
สมาชิกสภา อบต. ม.3
โทร.

นายสังกัด คุยพร
สมาชิกสภา อบต. ม.4
โทร.

นายธวัช โคตรตา
สมาชิกสภา อบต. ม.5
โทร.

นายนาวา โคตรตา
สมาชิกสภา อบต. ม.6
โทร.

นายทง ขุนวงษา
สมาชิกสภา อบต. ม.7
โทร.