Home / ITA 2566

ITA 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อURLคำอธิบาย
O1 โครงสร้างhttps://www.nongtaoyai.go.th/

https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูโครงสร้างส่วนราชการ
O2ข้อมูลผู้บริหารhttps://www.nongtaoyai.go.th/

1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบุคลากร
3.เข้าเมนูคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
O3อำนาจหน้าที่https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูอำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.เข้าเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
O5ข้อมูลการติดต่อhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบริการประชาชน
3.เข้าเมนูติดต่อ/แผนที่
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
การประชาสัมพันธ์
 ข้อURLคำอธิบาย
O7ข่าวประชาสัมพันธ์https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 ข้อURLคำอธิบาย
O8Q&Ahttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1-qa/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบริการประชาชน
3.เข้าเมนูกระดานกระทู้ ถาม-ตอบ (Q&A)
O9Social Networkhttps://www.nongtaoyai.go.th/social-network/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
จุดที่ 1 Facebook อยู่มุมขวาบนของเว็บไซต์
จุดที่ 2 Facebook อยู่ด้านล่างสไลด์ประชาสัมพันธ์แนะนำการมีส่วนร่วม (ด้านล่างของเว็บไซต์)
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b9%88/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์
3.ชื่อเมนูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
 ข้อURLคำอธิบาย
O11แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.เข้าเมนูแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.เข้าเมนูแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปีhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.เข้าเมนูแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
 ข้อURLคำอธิบาย
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/1.หน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 ข้อURLคำอธิบาย
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบริการประชาชน
3.เข้าเมนูคู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b6/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18E-Servicehttps://www.nongtaoyai.go.th/e-service/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.เลื่อนลงมาด้านล่างของเว็บไซต์
3.แบนเนอร์ งานบริการออนไลน์
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ข้อURLคำอธิบาย
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a3/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง
3.เข้าเมนูแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
O20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%86-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง
3.เข้าเมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
4.เข้าเมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง
3.ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง
3.ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อURLคำอธิบาย
O23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.ชื่อเมนูนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.ชื่อเมนูการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9e/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.ชื่อเมนูหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
-การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
-การพัฒนาบุคลากร
-การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
-การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.ชื่อเมนูรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ข้อURLคำอธิบาย
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบริการประชาชน
3.เข้าเมนูร้องเรียนทุจริต
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ข้อURLคำอธิบาย
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูกิจกรรม/ผลงาน
นโยบาย No Gift Policy
 ข้อURLคำอธิบาย
O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-no-gift-po/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูนโยบายไม่รับของขวัญ no gift policy 
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-no-gift-policy/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูนโยบายไม่รับของขวัญ no gift policy
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-no-gift-policy/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูนโยบายไม่รับของขวัญ no gift policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 ข้อURLคำอธิบาย
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูรายงานผลการดำเนินงาน 
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ข้อURLคำอธิบาย
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.เข้าเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2-2/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%89/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 ข้อURLคำอธิบาย
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%88/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูงานจริยธรรม
O40การขับเคลื่อนจริยธรรมhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูงานจริยธรรม
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 ข้อURLคำอธิบาย
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูมาตรการภายใน
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานhttps://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูมาตรการภายใน