Previous slide
Next slide

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและรู้ถึงวิธีป้องกันดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภาวะคลอดก่อนกำหนดโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www:tmchnetwork.com หรือ facebook เพจ “โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ”

เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.หนองเทาใหญ่ ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนศรีบีวทอง บ้านหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปที่สาธารณะโคกสูง บ้านนาเชือกน้อย หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 875 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ ร่วมรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเทาใหญ่ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน โดยการรณรงค์ให้กับประชาชนมีพฤติกรรมการเก็บ 3 เก็บ คือ เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย และ 5ป. 1ข. ปราบยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก

Scroll to Top