Home / กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางศรีกมล บุญเต็ม
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสุพรรณี กำลังหาร
นักวิชาการศึกษา

นางรุนณี มูลเมือง
ครู

นางสาวสุธารัตน์ อินทะจักร
ครู

นางสาวจินตนา ดอนหล้า
ครู

นางสาวกาบแก้ว ล่อนตรง
ผู้ดูแลเด็ก

นางประภาพร ศรีสุวะ
ผู้ดูแลเด็ก

นางวาสนา พ่อสิงห์
ผู้ดูแลเด็ก

นางพัชรียา พิมทา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววราภรณ์ คำวงค์
คนงานทั่วไป