Home / กองคลัง

กองคลัง

นางสาวสุดาพร ไชยปัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.0964143262

นางสาวสุดาพร ไชยปัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร.

นายสุรัตน์ จิตสงคราม
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวประภาวรินทร์ มูลเมือง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวฟาริดา แสนสร้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวเบญจมาภร ไชยต้นเทือก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ