Home / กองช่าง

กองช่าง

นายวุฒิไกร สุราราช
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.0856433148

นายวุฒิไกร สุราราช
นายช่างโยธาอาวุโส

นายฤทธิศักดิ์ วงค์สุขะ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายศุภวุฒิ เทพวงษา
คนงานทั่วไป