Home / สำนักปลัด

สำนักปลัด

พ.จ.อ.เตรียมศัก พลโลก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.042199985

นางสาวอัญญารัตน์ บุตรคำชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.0612276642

สิบเอกมาณะ พ่อสิงห์
นักพัฒนาชุมชน
โทร.0630438398

นางสาวสาริกา ทองคำ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร.0810541246

พ.จ.อ. อานัส ทำด
เจ้าพนักงานป้องกันแลพบรรเทาสาธารณภัย
โทร.

นายณัฐพงศ์ พลสักขวา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.

นางสาวอรุณรัตน์ เทพวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.

นางสาวกชกร มูลเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร.

นายศักดิ์ภิรมณ์ แสงวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวแก่นนภา ถึงคำภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายวีระพงษ์ แก้วสอนดี
พนักงานขับรถกู้ชีพ

นางบัวแถว แก่นจันทร์
คนงานทั่วไป

นายโกสินทร์ ปัดสาคำ
พนักงานดับเพลิง

นายศักดิ์สยาม เขียวแก่
นักการ-ภารโรง

นายวิเนตร คำวงค์
พนักงานขับรถยนต์