Home / หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอดุลเดช อุโท
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0625435851

นายอดุลเดช อุโท
รองปลัดอบต.หนองเทาใหญ่
โทร.0625435851

พ.จ.อ.เตรียมศัก พลโลก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.042199985

นางศรีกมล บุญเต็ม
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร.0857520201

นางสาวสุดาพร ไชยปัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.0964143262

นายวุฒิไกร สุราราช
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.0856433148