ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและรู้ถึงวิธีป้องกันดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภาวะคลอดก่อนกำหนดโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www:tmchnetwork.com หรือ facebook เพจ “โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ”

เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.หนองเทาใหญ่ ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนศรีบีวทอง บ้านหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

Scroll to Top