Home / มาตรการภายใน

มาตรการภายใน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงานภาครัฐ

มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการป้องกันการรับสินบน